Eilermarke

      Eschmarke deelgebied 3 –  gemeente Enschede

Eilermarke ligt onderaan de helling van de stuwwal aan de oostzijde van Enschede. Het coulissenlandschap heeft een strakke weideverkaveling. In het gebied bevinden zich zeer waardevolle houtwallen, losse boomgroepen en bospercelen. Aan de westzijde een ligt een ecologische zone. In het oostelijk deel een paddepoel.

De opgave luidde; een gedifferentieerde wijkopbouw, tuinstedelijk, suburbaan, duurzaam, sociaal veilig, eigen identiteit.
Inspiratie komt van het landschap en is als analogie ontleend aan het schilderij Broadway Boogie Woogie van Mondriaan waarvan de compositie enerzijds deel is van een groter geheel en anderzijds krachtig en zelfstandig is. Strakheid en vrolijk ritme gaan hier samen.

De infrastucturele- en de groene lijnen vormen de dragers waaraan een aantal nieuwe lijnen worden toegevoegd. Er ontstaat zo een ruimtelijk skelet voor de ontwikkeling van de wijk.

Door uit te gaan van het bestaande patroon worden de landschappelijke waarden zoals de houtwallen, opgenomen in het plan. Door de waardevolle groenelementen te handhaven en nieuwe toe te voegen, worden condities geboden voor een geleidelijke verandering van bestaande ecosystemen en het ontstaan van nieuwe. Binnen dit raamwerk zijn de ‘woonvelden’ gesitueerd. Opeenvolgende zones die door de verschillende invullingen als het ware van kleur verspringen en zo ritme en dynamiek geven aan de strakke opzet van het totaal.

Binnen het stramien zijn twee dragers; de Vlinderzone, een brede groenstrook met route voor langzaam verkeer in oost west richting en een groenzone met HOV en hoofdontsluitingsweg loodrecht daarop. Op de kruising van de zones ligt, centraal in het plangebied een ‘plein’ (centraal ontmoetings – en herkenningspunt. Door de zones ontstaan vier buurtjes die een eigen ontsluiting voor autoverkeer hebben.
Op verschillende plekken in het plan zijn bijzondere bouwvormen toegevoegd als oriëntatiepunten. Dit zijn verbijzonderingen in de woonvelden die kunnen bestaan uit ‘ruimtevormende’ elementen of ‘in de ruimte staande’ elementen.

De woonvelden hebben elk een karakteristiek. Als voorbeeld is hier de ‘geschiedenis’ van De Veranda weergegeven. Van sfeer- en referentiebeelden, via concretisering in maquettevorm naar het uiteindelijke resultaat.
Hier is een woonmilieu tot stand gekomen waarbij het wonen een bijzondere relatie met buiten heeft. Openbaar gebied wordt openbaar domein.